1. Εφαρμογή

Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία (εφεξής "Δικτυακή τοποθεσία") διατίθεται από τη RICOH IMAGING και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής η "RICOH IMAGING"). Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε ελεύθερα στην τοποθεσία αυτή. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας από το χρήστη υπόκειται στους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται συγκεκριμένες πρόσθετες συναφείς πληροφορίες νομικής φύσης. Η πρόσβαση ή/και η χρήση της δικτυακής τοποθεσίας από το χρήστη υποδηλώνει τη συμφωνία του να δεσμευτεί από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαθέσει ο χρήστης στη δικτυακή τοποθεσία αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης προστασίας απορρήτου της RICOH IMAGING. 

2. Περιορισμοί χρήσης αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η δικτυακή τοποθεσία περιέχει πολλά στοιχεία τα οποία προστατεύονται από ευρωπαϊκά και διεθνή δικαιώματα δημιουργού κι άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως (ενδεικτικά) τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες, τα video, η μουσική, τα κείμενα και τα γραφικά της δικτυακής τοποθεσίας της RICOH IMAGING (εφεξής το "Περιεχόμενο"). Χωρίς να θίγονται τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που απορρέουν από τους ισχύοντες κανονισμούς, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί χρήσης της δικτυακής τοποθεσίας με σκοπό την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων:

- Απαγορεύεται η ηλεκτρονική ή άλλη αντιγραφή κάθε ενότητας της δικτυακής τοποθεσίας με εξαίρεση το βαθμό που απαιτείται για την αποτελεσματική χρήση της δικτυακής τοποθεσίας μέσω Διαδικτύου και της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή κάθε ενότητας της δικτυακής τοποθεσίας σε οποιαδήποτε άλλη δικτυακή τοποθεσία.
- Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο προβολή ή χρήση των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών ονομάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των λογότυπων της RICOH IMAGING όπως αυτά χρησιμοποιούνται στη δικτυακή τοποθεσία χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της RICOH IMAGING.
- Η RICOH IMAGING εξουσιοδοτεί το χρήστη στη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας και των περιεχομένων αυτής αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς ─ με την προϋπόθεση ότι διατηρεί άθικτα όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις άλλες σημειώσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης ─ και απαγορεύει τη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας και του περιεχομένου αυτής για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό.
- Καταρχήν, επιτρέπεται η δημιουργία υπερσυνδέσμων στη δικτυακή τοποθεσία με τον όρο να βρίσκονται στην αρχική σελίδα. Απαγορεύεται η δημιουργία των επονομαζόμενων "απώτερων συνδέσμων (deep link)" ή των "ενσωματωμένων συνδέσμων (in-line link)" απευθείας σε άλλες ενότητες της δικτυακής τοποθεσίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η RICOH IMAGING έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.
- Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στη δικτυακή τοποθεσία με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. με χρήση "εργαλείων ανίχνευσης crawler" ή "autobot") για τη συστηματική ανάκτηση πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν ή η λειτουργική σύνδεση των περιεχομένων της δικτυακής τοποθεσίας σε άλλη δικτυακή τοποθεσία.
- Απαγορεύεται η σύνταξη ενός υπερσυνδέσμου με τρόπο που να επιτρέπει σε χρήστη του Διαδικτύου την προβολή της δικτυακής τοποθεσίας σε πλαίσιο σε μια άλλη δικτυακή τοποθεσία.

3. Εμπορικά σήματα

Η επωνυμία "RICOH IMAGING" αποτελεί διεθνώς κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.. Άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών που προβάλλονται στη δικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή μη κατοχυρωμένα σήματα της RICOH IMAGING, του ομίλου ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

4. Μη αποδεκτή χρήση

Απαγορεύεται η χρήση της δικτυακής τοποθεσίας ή των περιεχομένων με τρόπο που παρεμποδίζει τη χρήση της από άλλους χρήστες, παραβιάζει τα δικαιώματά τους ή με άλλους τρόπους διακόπτει τη σωστή λειτουργία της δικτυακής τοποθεσίας ή επηρεάζει δυσμενώς τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν ή/και το λογισμικό που ελέγχει τη λειτουργία της. Δεν επιτρέπεται η χρήση της δικτυακής τοποθεσίας με ψευδές όνομα ή η παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας που τηρούνται για τις ενότητες της δικτυακής τοποθεσίας που είναι κλειστές. Απαγορεύεται η χρήση της δικτυακής τοποθεσίας ή του περιεχομένου αυτής με τρόπο που θα μπορούσε ευλόγως να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να επισύρει αστική ευθύνη ή να αντιτίθεται με άλλον τρόπο στη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας.

5. Συνδέσεις σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων

Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσεις σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες εκτός του τομέα www.ricoh-imaging.gr. Ενδέχεται να ισχύουν αποκλίνουσες προϋποθέσεις για τις εν λόγω υπερσυνδέσεις όπως αναγράφεται στις σελίδες που τις αφορούν. Κάθε σύνδεση σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων παρέχεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και χρησιμοποιείται με δικό του κίνδυνο. Η RICOH IMAGING δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων που προσπελάζονται με αυτόν τον τρόπο.

6. Ευθύνη

Η RICOH IMAGING ή κάθε άλλος τρίτος που συμμετέχει στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διάθεση της δικτυακής τοποθεσίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος ούτε για τις όποιες άμεσες, θετικές, αποθετικές, ειδικές ζημίες ή ζημίες με χαρακτήρα κυρώσεως που απορρέουν από τη χρήση εκ μέρους του χρήστη της δικτυακής τοποθεσίας ή των υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της ευθύνης για καθυστερήσεις ή ανακρίβειες στη μετάδοση των πληροφοριών, τη διακοπή, την αναβολή ή τον τερματισμό της δικτυακής τοποθεσίας) εκτός κι αν η εν λόγω ζημία οφειλόταν σε δόλο εκ μέρους της RICOH IMAGING.

Η RICOH IMAGING δεν ευθύνεται για την όποια ζημιά υποστεί ή για τους ιούς που μπορεί να μεταδοθούν στον υπολογιστικό εξοπλισμό εξαιτίας της πρόσβασης του χρήστη στη δικτυακή τοποθεσία, της χρήσης της ή της περιήγησης σε αυτήν ή λόγω της χρήσης των όποιων περιεχομένων αυτής.

Καμία διάταξη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει την ευθύνη της RICOH IMAGING, ευθύνη η οποία δεν δύναται να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Εγγυήσεις

Η χρήση και η περιήγηση στη δικτυακή τοποθεσία πραγματοποιείται με κίνδυνο του χρήστη. Με εξαίρεση όσα ορίζονται ρητώς, κάθε στοιχείο της δικτυακής τοποθεσίας παρέχεται "ως έχει" και "όπως διατίθεται".

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η RICOH IMAGING αποποιείται ρητώς κάθε εγγύησης οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

Επισημαίνεται ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα περιεχόμενα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη δικτυακή τοποθεσία. Ωστόσο, η RICOH IMAGING δεν εγγυάται ότι η δικτυακή τοποθεσία και οι πληροφορίες στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία θα πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη, ότι η δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή ότι δεν θα παρουσιάζει σφάλματα. Επίσης, η RICOH IMAGING δεν παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα που μπορεί να αποκτηθούν από τη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη κάθε λήψη ή απόκτηση με διαφορετικό τρόπο υλικού ή/και δεδομένου μέσω της χρήσης της δικτυακής τοποθεσίας ή από αυτήν και με δικό του κίνδυνο.

8. Αποζημίωση

Ο χρήστης ευθύνεται για το περιεχόμενο του αρχείου διαμοιρασμού φωτογραφιών που έχει τοποθετηθεί στον διακομιστή της RICOH IMAGING ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό διανέμεται μέσω της δικτυακής τοποθεσίας ή των υπηρεσιών. Ο χρήστης ευθύνεται εξίσου για κάθε ευθύνη που απορρέει από τη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας ή των υπηρεσιών. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει τη RICOH IMAGING και όλες τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες για τις απώλειες ή ζημίες που υποστούν ή για τις ευθύνες που τους καταλογιστούν, καθώς για κάθε νομική διαδικασία που εκκινείται ή υπάρχει πρόθεση εκκίνησής της κατά της RICOH IMAGING ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ως αποτέλεσμα της χρήσης της δικτυακής τοποθεσίας ή υπηρεσίας από το χρήστη.

9. Γενικά

Η RICOH IMAGING δύναται ανά πάσα στιγμή να προβαίνει σε αναθεώρηση ή ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης. Ο χρήστης δεσμεύεται από τις όποιες τέτοιες αναθεωρήσεις, συνεπώς, οφείλει να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να διαβάζει τους εκάστοτε Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.

10. Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και ερμηνεύονται βάσει αυτής. Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των διαφωνιών που μπορεί να ανακύψουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.

Στην κορυφή