Η RICOH IMAGING δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης στην παρούσα τοποθεσία σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Η RICOH IMAGING συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο μέσω της εθελοντικής υποβολής τέτοιων πληροφοριών με διάφορα μέσα, όπως είναι η ηλεκτρονική δήλωση προϊόντος, η παροχή βοήθειας από κέντρα κλήσης και η επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιά. Η RICOH IMAGING δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα ληφθέντα δεδομένα για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας (για παράδειγμα, την επισκευή ενός προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά) ή για την παροχή στο χρήστη πληροφοριών σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες που έχει ζητήσει. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται την επικοινωνία της RICOH IMAGING με το χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή επιστολής. Σε περίπτωση προσφορών, αυτό μπορεί να συνεπάγεται την επιβεβαίωση ότι πληρούνται τα κριτήρια του χρήστη για τη συγκεκριμένη προσφορά ή την ειδοποίησή του σχετικά με διαχειριστικά θέματα. Η RICOH IMAGING δύναται να προβαίνει σε μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή/και τρίτους που έχουν προσληφθεί από την RICOH IMAGING για την παροχή καθορισμένων υπηρεσιών, όπως η επισκευή προϊόντων. Η χρήση των όποιων δεδομένων μεταβιβάζονται υπό αυτές τις συνθήκες περιορίζεται στους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου.

Η RICOH IMAGING δύναται να συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας από το χρήστη. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται μέσω των cookies. Τα cookies είναι τμήματα πληροφορίας που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη από το πρόγραμμα περιήγησης web του χρήστη. Κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στη δικτυακή τοποθεσία της RICOH IMAGING, ο διακομιστής υπολογιστών αναγνωρίζει αυτόματα το cookie και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία επίσκεψη του χρήστη. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Συνήθως είναι εφικτή η αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης web του χρήστη ώστε να σταματήσει να αποδέχεται αυτόματα τα cookies. Εάν επιλέξει ο χρήστης να μην λαμβάνει τα cookies, μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες δυνατότητες της δικτυακής μας τοποθεσίας. Η RICOH IMAGING δύναται επίσης να πραγματοποιεί ελέγχους για να αξιολογήσει τη δημοτικότητα διαφορετικών μερών της τοποθεσίας και για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης στην τοποθεσία, ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες δεν θα ενσωματώνονται στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Σε ό,τι αφορά την ενότητα Μελών της RICOH IMAGING, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα περιήγησης web του χρήστη και ο ίδιος ο χρήστης αναγνωρίζονται και καταγράφονται σε όλη την ενότητα. Η αναγνώριση και η καταγραφή διασφαλίζονται με την αποθήκευση του αριθμού μέλους και του αναγνωριστικού συνεδρίας σε ένα cookie. Το cookie που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτή είναι προσωρινό και διαγράφεται από το πρόγραμμα περιήγησης web με την έξοδο του χρήστη από την τοποθεσία. Η συγκεκριμένη χρήση cookie διασφαλίζει την εύκολη μετακίνηση του χρήστη από σελίδα σε σελίδα και τη χρήση όλων των λειτουργιών. Επισημαίνεται ότι, εάν ο χρήστης δεν επιτρέπει τα cookies στον υπολογιστή του, μπορεί να απορριφθεί η πρόσβασή του στα τμήματα της δικτυακής τοποθεσίας που εξαρτώνται από τη χρήση των cookies.

Η RICOH IMAGING κάνει χρήση μέτρων ασφαλείας για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όπου είναι απαραίτητο κι ένα τείχος προστασίας για να αποτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και τις νόμιμες κρατικές απαιτήσεις, η RICOH IMAGING επιφυλάσσεται του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη και κοινοποίησής τους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων της ή την προστασία των πελατών της και της ίδιας. Η RICOH IMAGING επιφυλάσσεται περαιτέρω του δικαιώματος κοινοποίησης δεδομένων που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη σε τρίτους σε κάθε αιτίαση η οποία στηρίζεται στη χρήση της δικτυακής τοποθεσίας ή των υπηρεσιών αυτής.

Η RICOH IMAGING διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για να της επιτρέψει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων που έχει ζητήσει ο χρήστης ή για το όποιο πρόσθετο χρονικό διάστημα ορίζεται από το νόμο.

Η RICOH IMAGING επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης της Δήλωσης προστασίας απορρήτου, δεσμεύεται δε να ενημερώνει τον χρήστη για τις όποιες σημαντικές αλλαγές επηρεάζουν την εκ μέρους της RICOH IMAGING χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Η επιμέρους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη μπορεί να πραγματοποιείται σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που ορίζεται παραπάνω και για ομαδική διαχείριση. Αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά των δεδομένων σε περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η RICOH IMAGING διαβεβαιώνει τον χρήστη ότι σε περίπτωση μεταβίβασης των προσωπικών του δεδομένων έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ελέγχου για να διαφυλάξει τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων του και ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στην κορυφή